Vous choisissez FairTrade et Fair World avec Amanprana

Commerce équitable et monde équitable

Het begrip FairTrade is ontstaan als een antwoord op de conventionele manier van handel. Hierbij wordt vooral gekeken naar product, prijs, plaats en promotie op een manier waarbij voor zo min mogelijk financiële middelen zo veel mogelijk financiële winst behaald kan worden. Fair combineert deze met mensen: People. Mensen in iedere laag van de productie voorzien van een degelijk inkomen en daarnaast ontwikkelingsmogelijkheden aanreiken aan hen die dit nodig hebben.

Wat is FairTrade?

FairTrade is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat streeft naar meer gelijkheid in de internationale handel. Het draagt bij aan een duurzame ontwikkeling door het aanbieden van betere handelsvoorwaarden aan en het veilig stellen van de rechten van gemarginaliseerde producenten en arbeiders, voor namelijk in het Zuiden. FairTrade Organisaties, gesteund door de consumenten, zijn actief betrokken bij de ondersteuning van producenten, bij het verhogen van bewustzijn en bij het strijden voor veranderingen in de regels en praktijk van de conventionele internationale handel.”*

Wereldwijd zijn er meer dan 2 miljard mensen die dienen te overleven op minder dan 2 USD per dag, ondanks dat zij wellicht flinke arbeid verrichten. Uitbuiting ligt hierbij op de loer. FairTrade wilt dit tegengaan. Dit door kleinschalige, familiale boeren, handwerklieden en arbeiders te ondersteunen, zowel financieel of door activiteiten en programma’s. FairTrade staat voor een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Belangrijk is uiteraard dat zowel producenten, handelaren, arbeiders en consumenten in het gehele productieproces vrijwillig meewerken.

Waarom Amanprana graag FairTrade werkt?

Het concept van FairTrade valt of staat met rechtvaardigheid. Dat producten biologisch zijn ligt volgens Amanprana aan de basis van de bedrijven welke FairTrade zijn. Dit omdat er een synergie is tussen de vereisten voor een FairTrade verdrag en de vereisten voor een BIO-certificering. Zo min mogelijk schade voor mens en milieu.

Helaas is het niet zo dat alle bedrijven welke een officieel FairTrade logo hebben ontvangen ook biologisch zijn. Iets wat Amanprana erg spijtig vindt. Alle producten van Amanprana zijn biologisch gecertificeerd. Wanneer het draait om FairTrade is het belangrijk dat de grondstoffen én het productieproces verantwoord zijn. Geen GMO’s, parabenen, pesticiden, phenpxyethanol of andere producten van synthetische oorsprong en geen dierproeven. Allemaal onderdeel van een verantwoord productieproces.

Amanprana is ontstaan door ervaring en kennis van Bart Maes, de oprichter. Deze wilde graag zijn ervaring en voedingskennis welke hij had opgebouwd actief gebruiken. Dit zag hij door handel te combineren met iets teruggeven aan de gemeenschap. Geld was en is nog steeds niet de meest voorname drijfveer van Amanprana. Kennis overbrengen van hen die het wil horen, de mensen bewust maken en het brengen van gezonde voeding.

De Intentie van Amanprana

Bij Amanprana hebben we bepaalde voorwaarden ingesteld waaraan onze producten die we FairTrade willen noemen dienen te voldoen. Niet alleen de producten maar ook Amanprana zelf. Officieel certificeren door een certificeringsorganisatie is een mooie optie maar kost niet alleen tijd, maar ook veel geld. Waar we dit voorheen wel zo veel mogelijk deden besteedden we nu het geld en daarnaast ook zo veel mogelijk van onze tijd in de programma’s waar wij achter staan.

Met het Fair Trade Fonds geeft Amanprana terug aan de wereld

Vroeger dienden we veel te betalen aan controle organisaties, puur om gecertificeerd Fair Trade te zijn. Nu investeren we dit geld in het Fair Trade Fonds. Daarnaast gaat 5% van de aankopen van onze Fair Trade producten naar dit fonds, tegenover 3% voorheen. Waar dit geld voor wordt gebruikt? Voor gezondheidszorg, het milieu, aankoop van productiemiddelen, onderwijs, infrastructuur en een gegarandeerde minimumprijs van de producten. Op die manier werken we aan een samenwerking op lange termijn, waar alle partijen wel bij varen.

Wat is het verschil tussen FairWorld en FairTrade?

Het FairTrade en FairWorld label bij Amanprana overlappen elkaar. Waar FairTrade zich vooral richt op de handel en het bijbehorende proces richt FairWorld zich meer op de randvoorwaarden, specifiek om de positie van vrouwen (Amanprana charter onderdeel nr. 6).

FairTrade en FairWorld passen binnen ontwikkelingssamenwerking. Strijden tegen armoede, verzorgen van een economische en sociale ontwikkeling en de integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie. De Economische positie van kleine producenten en grondeigenaren versterken door hen in de totale winst te laten delen door een evenredigheid. Het verbeteren van de sociale omstandigheden door het verzorgen van sociale voorzieningen en vertegenwoordiging van de werknemers. Al deze zaken dienen vooral te worden gezien op lange termijn.

Voorwaarden om het FairTrade en FairWorld logo te mogen hanteren en uitdragen

Het Amanprana FairTrade charter, inclusief FairWorld voorwaarden

1. FairTrade: Werkomstandigheden

 1. De arbeiders welke zich in het productieproces van de Amanprana producten bevinden, voeren hun werk uit in menswaardige arbeidsomstandigheden. Er is dan ook geen sprake van kinderarbeid, dwangarbeid of een zogenaamd ‘hongerloon’. Dit is een loon dat zo laag is dat er te weinig geld is om van te leven en men zelfs honger dient te leiden omdat er niet voldoende voedsel gekocht kan worden. Amanprana biedt een goed loon en goede werkomstandigheden, ook aan jongere arbeiders (ouder dan 18 jaar).
 2. Er wordt niet gediscrimineerd op de werkvloer, tijdens het productieproces of tijdens de verhandeling van Amanprana producten. Om geen enkele reden en op geen enkele manier. Dit wordt juist sterk ontmoedigd.
 3. Er wordt geen onderscheidt gemaakt wat betreft normen en waarden en gradaties tussen werkgever en werknemer.
 4. De werkomstandigheden brengen op geen manier de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen in gevaar. Er is hierbij ook geen sprake van mensonterend gedrag. De werkomgeving dient veilig en hygiënisch te zijn.
 5. De werkuren worden vastgelegd alvorens werkgever en werknemer een overeenkomst aangaan. Er is daarnaast ook geen groot verschil tussen tijdelijke medewerkers en vaste medewerkers op gebied van loon, sociale voordelen, werkuren, vakantie en accommodatie.
 6. Er wordt aan alle medewerkers toegang voorzien tot: schone toiletgelegenheden, drinkbaar water en een geschikte ruimte waar men voedsel kan nuttigen en bewaren.
 7. Wanneer er sprake is van gevaarlijke werkomstandigheden of risicovol werk dient het personeel te worden uitgerust met beschermende kleding en werktuigen. Het personeel dient op een reguliere basis effectieve gezondheids-en veiligheidstrainingen te krijgen. Wanneer nodig krijgt men ook een training specifiek voor de functie. Op deze manier wordt het aantal ongevallen geminimaliseerd.

2. FairTrade: Vrijheid

 1. De productie en de commercialisering van de Amanprana producten gebeuren op een transparante manier. Men kan ten allen tijden contact opnemen wanneer hier nog vragen of onduidelijkheden over zijn.
 2. Iedereen betrokken bij productie of verhandeling mag zich aansluiten bij een vakbond en is ten allen tijden vrij om zijn mening te uiten. Ook worden hen die zich bij een vakbond hebben aangesloten niet gediscrimineerd.
 3. Er is geen sprake van schending van privacy van zowel producent, boer, arbeider, handelaar, consument of verkoper.
 4. Een normale werkweek, met overwerk niet meegerekend, wordt vastgesteld aan de hand van de wet.
 5. Personeel heeft ten allen tijden het recht om de plaats van tewerkstelling te verlaten wanneer zij een standaard werkdag hebben voltooid. Daarnaast zijn ze ten allen tijden in hun recht om hun dienstverband te beëindigen wanneer zij een redelijke of een afgesproken termijn in acht nemen.
 6. Zowel Amanprana als eventuele leveranciers of andere entiteiten welke te maken hebben met het gehele productieproces hebben geen recht om salaris, voordelen, lonen, bezittingen, documenten of andere zaken van het personeel achter te houden.

3. FairTrade: Natuur en milieu

 1. Amanprana zet zich volledig in om bedreigde diersoorten of beschermd gebied geen schade aan te doen, er is geen sprake van afbraak van het natuurlijke ecosysteem. Bij het productie- en verhandelingsproces is geen sprake van illegale vormen van productie of verhandeling van zeldzame planten of bedreigde diersoorten.
 2. Tijdens het productieproces wordt er zorgvuldig omgesprongen met het milieu. Niet alleen getuigen de BIO-certificeringen hiervan, Amanprana ziet hier zelf ook op toe. Het liefste dient deze te worden verbeterd.
 3. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen en juist maximaal van duurzame energie. Dit om er voor te zorgen dat de wereld minder vervuild wordt.
 4. Amanprana ziet er op toe dat de verpakkingsmaterialen zo min mogelijk schade kunnen toedoen aan het milieu. Niet alleen wat betreft materiaalkeuze maar ook wat betreft volume. Dit zodat het product zo min mogelijk ruimte inneemt en transport wordt geminimaliseerd.

4. FairTrade: Financieel

 1. De producenten van Amanprana producten welke gelabeld zijn Met FairTrade en FairWorld kunnen rekenen op een minimumprijs. Deze minimumprijs dient de kosten van een sociaal-en milieuverantwoorde productie te dekken.
 2. Er wordt zorgvuldig omgesprongen met de lokale wetten wat betreft lonen, sociale zekerheid en werkuren.

5. FairTrade: Families en bevolking

 1. De contracten tussen Amanprana en producenten worden zo veel mogelijk afgesloten voor een lange periode. Dit zodat er voldoende tijd is om degelijke programma’s op gang te zetten en de medewerkers of boeren zo lang mogelijk voorzien zijn van een inkomen.
 2. Educatie is voor Amanprana erg belangrijk. Het volgen van cursussen, trainingen en coaching wordt gestimuleerd. Op die manier worden toekomstmogelijkheden vergroot voor de lokale bevolking.
 3. Amanprana ondersteunt projecten welke bijdragen aan de lokale ontwikkeling. Dit kan financieel zijn of bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en cultuur.
 4. Er worden nieuwe banen gecreëerd op een lokaal niveau. Amanprana zorgt er voor dat er zo veel mogelijk verschillende families betrokken worden.

6. FairWorld: Positie van vrouwen

 1. De gelijkheid van vrouwen en mannen vormt een basisrecht.
 2. De positie van vrouwen en andere achtergestelde groepen dienen gelijkwaardig te zijn. De positie in zijn algeheel verbeteren bij de lokale bevolking. Hierbij wordt actief gezocht naar mogelijkheden om dergelijke groepen en personen te ondersteunen. Een gelijkwaardig loon spreekt voor zich en beiden nemen volwaardig deel aan eventuele beslissingsprocessen.
 3. Seksuele stereotypes dienen te worden weggewerkt. Dit is nodig voor het creëren van gelijkheid van vrouwen en mannen. Iedereen binnen het productie- en verkoopproces dient hier bewust mee om te springen.

De FairTrade en FairWorld producten van Amanprana.

*Bron: DEFINITION OF FAIR TRADE (2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018,
https://wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade
**Bron: Eerlijke handel (12 juni 2018). Geraadpleegd op 18 juli 2018, https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerlijke_handel